Για έλλειμμα 126.092,23 ευρώ ενημερώνει με ανοιχτή επιστολή, τους δημότες η δήμαρχος Βισαλτίας

ΓΡΑΦΕΙΟ ΔΗΜΑΡΧΟΥ
ΔΗΜΟΥ ΒΙΣΑΛΤΙΑΣ
ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ
Ανοιχτή Επιστολή –– Ενημέρωση της Δημάρχου Βισαλτίας Αγνής Δουβίτσα, σχετικά με την οριστική Έκθεση ελέγχου της διαχειριστικής χρήσης του 2014 όπως συντάχτηκε από τους ορκωτούς ελεγκτές της ελεγκτικής εταιρείας ΣΟΛ ΑΕOE, οι οποίοι και διενέργησαν τον έλεγχο της συγκεκριμένης χρήσης.

Αγαπητοί συμπολίτες,
Στα πλαίσια της επικοινωνίας μαζί σας και της ανάγκης για όσο το δυνατόν πληρέστερη ενημέρωση των δημοτών, θα ήθελα με την παρακάτω επιστολή να σας ενημερώσω για τα γεγονότα που έλαβαν χώρα στο τελευταίο Δημοτικό Συμβούλιο και σχετίζονται με τον οικονομικό έλεγχο της χρήσης του 2014.
Στις πολύ δύσκολες και παράξενες εποχές που διανύουμε η υποχρέωση και η ανάγκη για ενημέρωση του πολίτη γίνεται πιο ιερή και απαραίτητη και οφείλουμε ως Δημοτική Αρχή να προασπίζουμε το δικαίωμα αυτό του πολίτη με σεβασμό, ευγένεια και κατανόηση απέναντί του.
Πρόσφατα ολοκληρώθηκαν οι ελεγκτικές διαδικασίες της οικονομικής χρήσης του 2014 (1-12014 έως 31-12-2014) των οικονομικών καταστάσεων της χρήσης (Ισολογισμός και Αποτελέσματα χρήσης), οι οποίες και διενεργήθηκαν από τη εταιρεία ΣΟΛ ΑΕΟΕ και παραδόθηκε στο Δήμο η οριστική αναλυτική έκθεση ελέγχου καθώς και το πιστοποιητικό ελέγχου της συγκεκριμένης χρήσης.
Καταγεγραμμένο γεγονός είναι ότι παρατηρήθηκε μια καθυστέρηση στην ολοκλήρωση της διαδικασίας ελέγχου και απαιτήθηκε επιπλέον χρόνος από τον κανονικό για την ολοκλήρωση του ελεγκτικού έργου, γεγονός που οφείλεται κατά δήλωση των ορκωτών ελεγκτών αποκλειστικά σε θέματα ασυμφωνίας λογαριασμών και ανορθόδοξων λογιστικών πρακτικών, που ακολουθήθηκαν στην διάρκεια του έτους που ελέγχθηκε, ήτοι του έτους 2014, γεγονός το οποίο επέφερε την καθυστέρηση του ελεγκτικού έργου των ορκωτών ελεγκτών αναφορικά με την συμφωνία και την σωστή τήρηση του διπλογραφικού συστήματος στοιχείου απαραίτητου για την ολοκλήρωση της ελεγκτικής διαδικασίας.
Σχετικά με τα αποτελέσματα του ελέγχου στην χρήση του 2014 και πάντα σύμφωνα με την αναλυτική έκθεση ελέγχου προέκυψαν κάποια σοβαρά ευρήματα-παρατηρήσεις που χρήζουν ιδιαίτερης προσοχής με κυριότερο εύρημα αυτό που αναφέρεται στο Ταμείο (Λογαριασμός Γενικής Λογιστικής 38,00). Η οριστική αναλυτική έκθεση ελέγχου των ορκωτών ελεγκτών θεωρεί ως κρισιμότερο εύρημα το σχετικό εύρημα με το λογαριασμό του Ταμείου (Λογαριασμός Λογιστικής 38,00).
Επιχειρήθηκε από τους ορκωτούς ελεγκτές ενδελεχής και πολύμηνος έλεγχος του συγκεκριμένου λογαριασμού, ο οποίος και κατέληξε στο συμπέρασμα μέσα από την εφαρμογή των νόμιμων ελεγκτικών διαδικασιών, ότι υπάρχει έλλειμα Ταμείου στην χρήση του 2014, το οποίο ανέρχεται στο ύψος των € 126.092,23 σύμφωνα με τα εκτενώς και διεξοδικά ελεγχθέντα δεδομένα.
Κατά τον έλεγχο και ακολούθως του πορίσματος και δεδομένου της σοβαρότητας του τελικού ελεγκτικού πορίσματος και ευρήματος και του γεγονότος ότι σε βαρύτητα ξεπερνά τα όρια των αρμοδιοτήτων του Δήμου διενήργησα κατ’ ιδίαν προσωπική συνάντηση με την
Αποκεντρωμένη Διοίκηση Μακεδονίας Θράκης και συγκεκριμένα με τον Γενικό Γραμματέα αυτής, τον Γενικό Διευθυντή, καθώς και με τον Διευθυντή Διοικητικού του ιδίου φορέα, στον οποίο και διοικητικά εντάσσεται ο Δήμος μας, σκεπτόμενη ότι η ιδιαιτέρου ειδικού βάρους και άκρως σοβαρή παρατήρηση του τελικού πορίσματος του ελέγχου των ορκωτών ελεγκτών για την εμφάνιση τελικού ελλείμματος ταμείου ύψους € 126.092,23 έπρεπε να γνωστοποιηθεί σε περαιτέρω διοικητικό βαθμό και να διερευνηθεί αρμοδίως και υπηρεσιακώς.
Έχοντας γνώση του αποτελέσματος του ελέγχου, συγκλήθηκε νόμιμα Ειδικό Δημοτικό Συμβούλιο για την συζήτηση του θέματος αφού νωρίτερα το θέμα συζητήθηκε αρμοδίως στην Οικονομική Επιτροπή του Δήμου. Για λόγους καταγραφής των γεγονότων που έλαβαν χώρα να αναφέρω ότι μια μέρα πριν από την σύγκληση του Ειδικού Δημοτικού Συμβουλίου στις 15-22017 και συγκεκριμένα στις 14-2-2017, ως Δήμαρχος και επικεφαλής της συμπολίτευσης συγκάλεσα ειδική προσυνεδρίαση των δημοτικών συμβούλων της συμπολίτευσης θεωρώντας ότι σε ένα τόσο σοβαρό και λεπτό ζήτημα θα έπρεπε τα μέλη της συμπολίτευσης να ενημερωθούν πλήρως και λεπτομερώς τόσο για το θέμα σε όλη του την διάσταση, καθώς και για το ποιες δράσεις προτάθηκαν από τα ανώτερα διοικητικά όργανα και τι ακριβώς επρόκειτο να εισηγηθώ στο επικείμενο Ειδικό Δημοτικό Συμβούλιο ως επόμενα βήματα προς την περαιτέρω διερεύνηση του όλου ζητήματος.
Στην εν λόγω προσυνεδρίαση παρόντες ήταν οι Δημοτικοί Σύμβουλοι της συμπολίτευσης, καθώς και οι ειδικοί συνεργάτες μου, κα Βαδικόλια, δικηγόρος και ο κος Στόγιος, οικονομολόγος, για την παροχή περαιτέρω ενημέρωσης και επεξηγήσεων σε οποιαδήποτε απορία ή θέση των συμβούλων.
Αξιοσημείωτο είναι ότι το αποτέλεσμα της προσυνεδρίασης ήταν κάτι παραπάνω από ενθαρρυντικό για μένα, αναφορικά με την ανάληψη πρωτοβουλιών προς την κατεύθυνση της διαλεύκανσης της υπόθεσης, διότι δεν υπήρξε καμμιά διαφωνία, από τους συμμετέχοντες σχετικά με το πόρισμα του ελέγχου και με τις προτεινόμενές ενέργειες οι οποίες την επόμενη ημέρα 15-2-2017 θα αποτελούσαν την επίσημη εισήγηση μου στο Ειδικό Δημοτικό Συμβούλιο.
Όπως γίνεται αντιληπτό έχοντας τη σύμφωνη γνώμη των μελών της συμπολίτευσης, των ανθρώπων μου δηλαδή, αυτών που εργαζόμαστε μαζί καθημερινά τα τελευταία 2,5 χρόνια, η ώθηση και η δυναμική που δημιουργήθηκε εξαιτίας της ομοφωνίας ήταν κάτι παραπάνω από εμφανής, καθώς επίσης και η προσωπική μου ικανοποίηση από την αποδοχή της εισήγησης μου και της εξουσιοδότησής που ουσιαστικά έλαβα για να αναλάβω πρωτοβουλίες από όλους τους συμβούλους της συμπολίτευσης.
Στο πλαίσιο των παραπάνω γεγονότων και ενεργειών κατά την διενέργεια του σχετικού και ειδικού Δημοτικού Συμβουλίου που έγινε την 15-02-2017, η εισήγηση μου που κατατέθηκε προς ψήφιση βάσει και πάλι τονίζω κατευθύνσεων των ανωτέρω μας διοικητικών οργάνων, ήταν μια και αδιαίρετη και διαμορφώθηκε ως εξής :
Έγκριση των οικονομικών καταστάσεων της διαχειριστικής χρήσης του 2014 λαμβανομένων όμως υπόψη των παρατηρήσεων και ευρημάτων του ελέγχου, και με την σημείωση και την προσθήκη στα πρακτικά ότι δεν γίνεται αποδεκτό και δεν εγκρίνεται το υπόλοιπο του λογαριασμού Ταμείου λόγω της εύρεσης του εν λόγω ελλείμματος, το οποίο και θα πρέπει να διερευνηθεί περαιτέρω, αρμοδίως και υπηρεσιακώς.Περαιτέρω διερεύνηση, ώστε να αντιμετωπιστεί το σχετικό με το έλλειμμα ταμείου εύρημα, με την προσφυγή στα αρμόδια υπηρεσιακά ελεγκτικά όργανα.
Συγκεκριμένα :
1. Αποστολή της απόφασης του Δημοτικού Συμβουλίου σε
• Αποκεντρωμένη Διοίκηση Μακεδονίας-Θράκης υπογραμμίζοντας την σοβαρότητα του θέματος και ζητώντας την ανάληψη των απαραίτητων πρωτοβουλιών από την Αποκεντρωμένη Διοίκηση Μακεδονίας –Θράκης.
2. Αποστολή της αναλυτικής έκθεσης ελέγχου της χρήσης 2014 σε
• Αποκεντρωμένη Διοίκηση Μακεδονίας-Θράκης υπογραμμίζοντας την σοβαρότητα του θέματος και ζητώντας την ανάληψη των απαραίτητων πρωτοβουλιών από την Αποκεντρωμένη Διοίκηση Μακεδονίας –Θράκης.
3. Κοινοποίηση της απόφασης του Δημοτικού Συμβουλίου και της αναλυτικής έκθεσης ελέγχου σε
• Σώμα Οικονομικών επιθεωρητών με ταυτόχρονη αίτηση για συνδρομή του Σώματος ώστε να διενεργηθεί λεπτομερής και αναλυτικός λογιστικός έλεγχος της χρήσης 2014 και προηγουμένων χρήσεων για να διαπιστωθεί από που προέρχεται το έλλειμα.
4. Σύνταξη μηνυτήριας αναφοράς κατά παντός υπευθύνου και κατάθεση της στον αρμόδιο εισαγγελέα Σερρών προς επιτάχυνση των εκλεκτικών διαδικασιών.
5. Αίτημα προς την Αποκεντρωμένη Διοίκηση Μακεδονίας-Θράκης ώστε να ορισθεί κλιμάκιο αρμόδιο να διενεργήσει σχετική ΕΔΕ.
6. Αίτημα προς την εταιρεία Ορθολογισμός ΑΕ στην οποία και είχε ανατεθεί με σύμβαση η τήρηση του διπλογραφικού συστήματος του Δήμου Βισαλτίας, για την συνδρομή της επεξηγηματικά, αναφορικά με τον λογιστικό χειρισμό του εν λόγω ευρήματος.

Το Δημοτικό Συμβούλιο αφού άκουσε τις διευκρινήσεις του ορκωτού ελεγκτή, που παρίστατο στην συνεδρίαση, ο οποίος επιπροσθέτως δήλωσε ξεκάθαρα και υπεύθυνα ενώπιον του Δημοτικού συμβουλίου, ότι το εν λόγω έλλειμμα δημιουργήθηκε στις προηγούμενες του 2014 χρήσεις, καθώς επίσης και την εισήγησή μου, ψήφισε ομόφωνα την εισήγηση μου, εκτός του σημείου 4, σχετικά με την σύνταξη μηνυτήριας αναφοράς κατά παντός υπευθύνου και την κατάθεση της στον αρμόδιο εισαγγελέα Σερρών ώστε να επιληφθεί του θέματος, μη παρέχοντας την δυνατότητα επιτάχυνσης της ελεγκτικής διαδικασίας μέσω άμεσης εντολής του αρμόδιου εισαγγελέα.
Το συγκεκριμένο σημείο της εισήγησης μου καταψηφίστηκε από όλα τα μέλη της αντιπολίτευσης, τα οποία ήταν παρόντα στη συνεδρίαση, καθώς επίσης και από πέντε μέλη της συμπολίτευσης ενώ δυο μέλη ψήφισαν παρών.
Καταλήγοντας θα πρέπει να πω και να υποσχεθώ ότι, τα επόμενα βήματα της παρούσης δημοτικής αρχής θα είναι αποφασιστικά και στοχευμένα, ώστε με τις νόμιμες ενέργειές να διαπιστωθεί η αιτία του εν λόγω ταμειακού ελλείμματος και να αποκατασταθεί το όνομα του Δήμου και της περιφέρειας μας.
Η Δήμαρχος Βισαλτίας
Αγνή Δουβίτσα