Αναρτήθηκαν τα πορίσματα του ΕΛΓΑ για τις εκτιμήσεις ζημιών σε Νιγρίτα, Φλάμπουρο και Σιτοχώρι

Ο ΕΛ.Γ.Α. απέστειλε, στις 17/06/2020, τον πίνακα µε τα πορίσµατα εκτίµησης των ζηµιών από το ζημιογόνο αίτιο βροχόπτωση της 13/11/2019 στις καλλιέργειες βαμβακιού παραγωγών της ∆/Τ.Κ Νιγρίτας, Φλαμπούρου και Σιτοχωρίου.

Τα πορίσµατα αυτά είναι στη διάθεση των ενδιαφεροµένων παραγωγών για 10 ηµερολογιακές ηµέρες, δηλαδή µέχρι την 29/06/2020. Κάθε ενδιαφερόµενος παραγωγός µπορεί να πληροφορηθεί τα πορίσµατα των πραγµατογνωµοσυνών στο Δήμο Βισαλτίας, στο γραφείο του αρμόδιου Ανταποκριτή Καδή Ευστράτιου και όποιος διαφωνεί µε αυτά, µπορεί να υποβάλει αίτηση επανεκτίµησης µέσα στην παρακάτω προθεσµία των 10 ηµερολογιακών ηµερών.

Χρονικό διάστηµα υποβολής ενστάσεων από: 17/06/2020 έως: 29/06/2020.