Εκμίσθωση εκτάσεων του Δημοσίου σε κατά κύριο επάγγελμα αγρότες ή ανέργους

Σύμφωνα μετο άρθρο 36 παρ. 13 του Ν. 4061/2012, όπως αντικαταστάθηκε με το άρθρο 37 παρ. 14 εδάφιο γ του Ν. 4235/2014 (ΦΕΚ 32Α/2014), προκειμένου να εφαρμοστεί η μεταβατική διάταξη του άρθρου 37 του ν. 4235/2014 (ΦΕΚ 32Α/2014), καλούνται οι ενδιαφερόμενοι, οι οποίοι εκμίσθωναν αγροτικά ακίνητα σύμφωνα με την ΠΥΣ 95/75 (προσωρινή καλλιέργεια) και είναι κατά κύριο επάγγελμα αγρότες ή άνεργοι εγγεγραμμένοι στα μητρώα ανέργων του Οργανισμού Απασχόλησης Εργατικού Δυναμικού να καταθέσουν, εφόσον το επιθυμούν, αίτηση (είτε αυτοπροσώπως είτε κατόπιν εξουσιοδότησης με θεώρηση του γνησίου της υπογραφής) για συμμετοχή στη διαδικασία, έως και την 30-7-2014, στην Δ/ση Αγροτικής Οικονομίας & Κτηνιατρικής της Π.Ε. Σερρών, Τέρμα Ομόνοιας, Σέρρες, συνοδευόμενη από τα εξής δικαιολογητικά:

α) Βεβαίωση κατά κύριο επάγγελμα αγρότη, σύμφωνα με το άρθρο 2 του 3874/2010 και το άρθρο 41 του ν. 4235/2014 (ιστοσελίδα www.opekepe.gr)

β)  φωτοαντίγραφο κάρτας ανεργίας

γ) υπεύθυνη δήλωση, θεωρημένη αρμοδίως για το γνήσιο της υπογραφής, ότι τα στοιχεία που αναγράφονται στην παραπάνω βεβαίωση ή κάρτα ανεργίας είναι αληθή και ότι ο δηλών εξακολουθεί να διατηρεί την ιδιότητα του κατά κύριο επάγγελμα αγρότη ή ανέργου, κατά περίπτωση. Επιπλέον ο αιτών θα δηλώνει το έτος ή τα έτη συμμετοχής του στη διαδικασία της προσωρινής διανομής.

Εφόσον η συμμετοχή του αιτούντος δεν μπορεί να ταυτοποιηθεί από το υπάρχον αρχείο της Υπηρεσίας, η απόδειξη θα βαρύνει τον ίδιο και αυτό θα γίνει με κάθε πρόσφορο μέσο (όχι μόνο με υπεύθυνη δήλωση). Ο αιτών θα ειδοποιείται σχετικά από την αρμόδια ομάδα εργασίας.

Στη διαδικασία αυτή μπορούν να συμμετέχουν σύζυγοι που επίσης πληρούν τις παραπάνω προϋποθέσεις.

Επίσης διευκρινίζεται :

Η διάρκεια της εκμίσθωσης αφορά σε μία (1) καλλιεργητική περίοδο.

Οι προς διάθεση εκτάσεις θα εκμισθωθούν με ισοκατανομή αυτών στους δικαιούχους που θα πληρούν τις προϋποθέσεις.