Με ΦΕΚ η ίδρυση του Σχολείου Δεύτερης Ευκαιρίας στο Κιλκίς

 

Ένα ακόμη σκαλοπάτι στην εκπαιδευτική βαθμίδα ανεβαίνει το Κιλκίς, αποκτώντας με συντονισμένες ενέργειες της Δημοτικής Αρχής, Σχολείο Δεύτερης Ευκαιρίας (ΣΔΕ) το οποίο ιδρύεται επισήμως με κοινή απόφαση των Υπουργών Οικονομικών, Ανάπτυξης και Επενδύσεων, Παιδείας και Θρησκευμάτων, δημοσιευμένη στην Εφημερίδα της Κυβέρνησης (αριθ. φύλλου 6125).
Το Σχολείο Δεύτερης Ευκαιρίας είναι μια δημόσια εκπαιδευτική δομή ενηλίκων στο πεδίο της Διά Βίου Μάθησης και απευθύνεται σε πολίτες 18 ετών και άνω οι οποίοι δεν έχουν ολοκληρώσει τις εγκύκλιες σπουδές τους. 

Η φοίτηση στο νέο εκπαιδευτικό θεσμό δίνει στους ενδιαφερομένους τη δυνατότητα απόκτησης τίτλου ισότιμου με το απολυτήριο Γυμνασίου ενώ συγχρόνως συμβάλλει στην καλλιέργεια βασικών προσόντων και στην ανάπτυξη προσωπικών δεξιοτήτων, μέσα από την εφαρμογή ενός ανοιχτού και ευέλικτου προγράμματος σπουδών που διαρκεί δεκαοκτώ μήνες.
Οι σκοποί που εκπληρώνει το Σχολείο Δεύτερης Ευκαιρίας είναι η συνολική ανάπτυξη των εκπαιδευομένων, η πληρέστερη συμμετοχή τους στο οικονομικό, κοινωνικό, πολιτισμικό γίγνεσθαι, η ολοκλήρωση της υποχρεωτικής τους εκπαίδευσης, η επανασύνδεσή τους με τα συστήματα εκπαίδευσης και κατάρτισης, η ενίσχυση της αυτοεκτίμησής τους. 

Πρόσθετα εκπαιδευτικά οφέλη από τη συμμετοχή στη μαθησιακή διαδικασία είναι η απόκτηση σύγχρονων γνώσεων, δεξιοτήτων και στάσεων που θα βοηθήσουν στην κοινωνική, οικονομική ένταξη και ανέλιξη των εκπαιδευομένων.
Το νέο δημόσιο σχολείο θα λειτουργήσει στο 3ο Γυμνάσιο Κιλκίς τις απογευματινές ώρες.

#pressgreece