Συνεταιριστική Τράπεζα Κεντρικής Μακεδονίας Θετικά τα αποτελέσματα του 11μηνου 2021

Με απολύτως θετικό πρόσημο και με σταθερά βήματα η πορεία της Συνεταιριστικής Τράπεζας Κεντρικής Μακεδονίας. Σε μια δύσκολη περίοδο που βιώνει όλος ο κόσμος από την πανδημία covid 19, και την εθνική και τοπική οικονομία να εξακολουθεί να αντιμετωπίζει τις πιέσεις που δημιουργήθηκαν αυτή την πολύ δύσκολη συγκυρία, η Συνεταιριστική Τράπεζα Κεντρικής Μακεδονίας συνεχίζει την θετική πορεία της όπως προκύπτει από τον ισολογισμό του 11μηνου του 2021.

Τα αποτελέσματα του 11μήνου του 2021, όπως αυτά αποτυπώνονται μέσα από τον ισολογισμό της Τράπεζας, κυμαίνονται για άλλη μια χρονιά σε πολύ θετικούς ρυθμούς, όπως στην αύξηση κύκλου εργασιών, στην αύξηση χορηγήσεων και καταθέσεων, στην αύξηση κεφαλαίων κ.α.

Τα πρόσφατα οικονομικά αποτελέσματα, αντικατοπτρίζουν την οικονομική άνοδο και την λειτουργική ετοιμότητά της Τράπεζας Κεντρικής Μακεδονίας να συνεχίσει να διατηρεί σταθερή την ταυτότητά της ως αρωγός της ρευστότητας στην τοπική επιχειρηματικότητα. Επίσης η μεγέθυνση των οικονομικών της δεδομένων αποδεικνύει έμπρακτα την συμβολή της στην αντιμετώπιση των συνθηκών που δημιουργεί η πανδημία στην χώρα μας αλλά και στην περιοχή μας ,αποδεικνύει έμπρακτα ότι έχει όλα εκείνα τα εχέγγυα και τα οικονομικά εργαλεία να επιτελέσει σημαντικό έργο στα αναπτυξιακά σχέδια.

Σε μία τραπεζική αγορά που αλλάζει ραγδαία, οι άνθρωποι της Τράπεζας κατάφεραν και κράτησαν τον συνεταιριστικό χαρακτήρα και βελτίωσαν το κοινωνικό προφίλ της Τράπεζας. Έχτισαν νέες συνεργασίες με ισχυρούς ομίλους και ενίσχυσαν τους υπάρχοντες δεσμούς. Δεν προσέφεραν μόνο ρευστότητα, αλλά παράλληλα παρέχουν και λύσεις. Τα θετικά αποτελέσματα και η συνολική μεγέθυνση της Τράπεζας ενισχύουν το αίσθημα υπευθυνότητας της απέναντι στην Τοπική Οικονομία και την εμπιστοσύνη στο στρατηγικό πλάνο για την επόμενη χρονιά

Η ανακοίνωση της Συνεταιριστικής Τράπεζας Κεντρικής Μακεδονίας για τα αποτελέσματα του 11μηνου 2021

Καθώς η Εθνική και Τοπική Οικονομία εξακολουθεί να αντιμετωπίζει τις πιέσεις που δημιουργήθηκαν από την πανδημία του Covid-19, η ανάκτηση των ρυθμών ανάπτυξης των επιχειρήσεων προ της έξαρσης της κρίσης, αποτελεί πρωταρχικό στόχο. Παρά τα θετικά μηνύματα, η οικονομική αβεβαιότητα παραμένει κοινός παρονομαστής με έμφαση στην τοπική επιχειρηματικότητα που ταλανίζεται από τις πιέσεις των επαναλαμβανόμενων κρίσεων.

Η Τράπεζα Κεντρικής Μακεδονίας διατηρεί σταθερή την ταυτότητά της ως αρωγός της ρευστότητας στην τοπική επιχειρηματικότητα και η μεγέθυνση των οικονομικών της δεδομένων αποδεικνύει έμπρακτα την συμβολή της στην αντιμετώπιση των ανωτέρω συνθηκών. Τα πρόσφατα οικονομικά μας αποτελέσματα, αντικατοπτρίζουν την οικονομική άνοδο και την λειτουργική ετοιμότητά μας να συνεχίσουμε να διατηρούμε τον ρόλο αυτό ενόψει της νέας χρονιάς.

Σύμφωνα με τα οριστικοποιημένα οικονομικά στοιχεία του μηνός Νοεμβρίου 2021, τα συνολικά έσοδα αυξήθηκαν κατά 32,9% ή 2 εκ ευρώ σε σύγκριση με τα αποτελέσματα του Δεκεμβρίου 2020.

Αναλυτικότερα, η Τράπεζα σημείωσε σημαντική αύξηση στον Κύκλο Εργασιών ο οποίος ανήλθε σε 9,1 εκ ευρώ έναντι 6,9 εκ ευρώ στη χρήση 2020 αυξημένος κατά 32,3% ή 2,2 εκ ευρώ που αντανακλά την σταθερότητα αποπληρωμής ιδιαιτέρως των δανείων του ενεργειακού χαρτοφυλακίου της Τράπεζας.

Τα καθαρά έσοδα από τραπεζικές δραστηριότητες αποτελούν το 88% του συνόλου των εσόδων και κατέγραψαν συνολική αύξηση 2,1 εκ ευρώ.

Τα συνδεόμενα με την λειτουργία της τράπεζας έξοδα παρουσίασαν συγκρατημένη αύξηση 300 χιλ ευρώ ή 5,41% και ανήλθαν σε 5,8 εκ ευρώ έναντι 5,5 εκ ευρώ στο σύνολο της χρήσης 2020.

Τα Κέρδη Προ Απομειώσεων, Προβλέψεων, Διαφορών Αποτίμησης και Απομείωσης Χρημ/κών Περ.στοιχ. ανήλθαν σε 2,2 εκ ευρώ έναντι 575,6 χιλ κατά την προηγούμενη χρήση δημιουργώντας λειτουργικό περιθώριο κέρδους 21%.

Η ανωτέρω εξέλιξη συνδέεται με την ασφαλή εκτίμηση ότι τα Καθαρά Αποτελέσματα της τρέχουσας χρήσης θα υπερβούν της προηγούμενης.

Σε επίπεδο ισολογισμού το Σύνολο του Ενεργητικού αυξήθηκε κατά 31,1 εκ ευρώ ή 14,74% και ανήλθε σε 242,3 εκ ευρώ έναντι 211,2 εκ ευρώ της προηγούμενης χρήσης. Η αύξηση αυτή αποτυπώνει :

Την αύξηση κατά 54,1 εκ ευρώ στα Δάνεια και τις Απαιτήσεις κατά πελατών (προ Προβλέψεων)

Την Αύξηση των Περιουσιακών Στοιχείων (Ακίνητα από Πλειστηριασμούς) κατά 883 χιλ ευρώ ή 35,19%

Την Αύξηση στα Ιδιοχρησιμοποιούμενα Ενσώματα Πάγια (Αξία Κτήσης) κατά 2,5 εκ ευρώ ή 69,48%

Οι Καταθέσεις συνολικά αυξήθηκαν κατά 29 εκ ευρώ και ανήλθαν σε 225,1 εκ ευρώ έναντι 196,1 της προηγούμενης χρήσης.

Το Μετοχικό Κεφάλαιο της Τράπεζας ενισχύθηκε κατα 1,98 εκ ευρώ ή 15,56% και ανήλθε σε 14,77 εκ ευρώ έναντι 12,78 εκ ευρώ που αντικατοπτρίζει την ενίσχυση της Συνεταιριστικής συνείδησης στην τοπική επιχειρηματικότητα.

Η Καθαρή Θέση ενισχύθηκε κατά 2 εκ ευρώ ή 17,6% και ανήλθε σε 13,8 εκ ευρώ έναντι 11,8 εκ ευρώ της προηγούμενης χρήσης.

Τα θετικά αποτελέσματα και η συνολική μεγέθυνση της Τράπεζας ενισχύουν το αίσθημα υπευθυνότητας μας απέναντι στην Τοπική Οικονομία και την εμπιστοσύνη στο στρατηγικό πλάνο για την επόμενη χρονιά.

#pgnews

#ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ