Έως τις 27 Οκτωβρίου οι αιτήσεις της νέας προκήρυξης για την ενίσχυση των καπνοπαραγωγών

Στην επαναπροκήρυξη του Μέτρου 144 του Προγράμματος Αγροτικής Ανάπτυξης της Ελλάδας 2007-2013  προχώρησε το υπουργείο αγροτικής ανάπτυξης και τροφίμων καλώντας όλους τους ενδιαφερόμενους δικαιούχους, που δεν έχουν ενταχθεί σε αυτό, να υποβάλλουν αίτηση ενίσχυσης ως την 27η Οκτωβρίου.

Δικαίωμα υποβολής αίτησης ενίσχυσης στο Μέτρο 144 «Εκμεταλλεύσεις υπό αναδιάρθρωση λόγω μεταρρύθμισης κοινής οργάνωσης αγοράς», έχουν όσοι δικαιούχοι δεν έχουν ενταχθεί ήδη σε αυτό και ήταν επιλέξιμοι κατά την πρώτη περίοδο υποβολής αιτήσεων Ιανουάριος – ΜάΣτην επαναπροκήρυξη του Μέτρου 144 του Προγράμματος Αγροτικής Ανάπτυξης της Ελλάδας 2007-2013  προχώρησε το υπουργείο αγροτικής ανάπτυξης και τροφίμων καλώντας όλους τους ενδιαφερόμενους δικαιούχους, που δεν έχουν ενταχθεί σε αυτό, να υποβάλλουν αίτηση ενίσχυσης ως την 27η Οκτωβρίου. Δικαίωμα υποβολής αίτησης ενίσχυσης στο Μέτρο 144 «Εκμεταλλεύσεις υπό αναδιάρθρωση λόγω μεταρρύθμισης κοινής οργάνωσης αγοράς», έχουν όσοι δικαιούχοι δεν έχουν ενταχθεί ήδη σε αυτό και ήταν επιλέξιμοι κατά την πρώτη περίοδο υποβολής αιτήσεων Ιανουάριος – Μάρτιος 2011, αλλά λόγω διοικητικών ή λοιπών εκκρεμοτήτων ως προς την ενιαία δήλωση εκμετάλλευσης -οι οποίες έχουν αποκατασταθεί- δεν κατάφεραν να υποβάλλουν αίτηση ενίσχυσης.
Στόχος του μέτρου, το οποίο υπάγεται στην ομάδα μέτρων που κατευθύνονται προς τις περιοχές καπνοπαραγωγής, είναι η προσαρμογή των εκμεταλλεύσεων καπνού που πλήττονται από τη μεταρρύθμιση Κοινής Οργάνωσης Αγοράς και η αναδιάρθρωση των οικονομικών τους δραστηριοτήτων εντός και εκτός γεωργίας, μέσω μεταβατικής στήριξης για τα έτη 2011, 2012, 2013.
Δικαιούχοι του μέτρου είναι γεωργοί, φυσικά ή νομικά πρόσωπα, των οποίων η έδρα της γεωργικής τους εκμετάλλευσης βρίσκεται εντός καπνοπαραγωγικής περιοχής.
ρτιος 2011, αλλά λόγω διοικητικών ή λοιπών εκκρεμοτήτων ως προς την ενιαία δήλωση εκμετάλλευσης -οι οποίες έχουν αποκατασταθεί- δεν κατάφεραν να υποβάλλουν αίτηση ενίσχυσης.
Στόχος του μέτρου, το οποίο υπάγεται στην ομάδα μέτρων που κατευθύνονται προς τις περιοχές καπνοπαραγωγής, είναι η προσαρμογή των εκμεταλλεύσεων καπνού που πλήττονται από τη μεταρρύθμιση Κοινής Οργάνωσης Αγοράς και η αναδιάρθρωση των οικονομικών τους δραστηριοτήτων εντός και εκτός γεωργίας, μέσω μεταβατικής στήριξης για τα έτη 2011, 2012, 2013.
Δικαιούχοι του μέτρου είναι γεωργοί, φυσικά ή νομικά πρόσωπα, των οποίων η έδρα της γεωργικής τους εκμετάλλευσης βρίσκεται εντός καπνοπαραγωγικής περιοχής.