Όλα τα υφιστάμενα έργα υδροληψίας οφείλουν να εφοδιαστούν με άδεια χρήσης νερού

Το Τμήμα Περιβάλλοντος και Υδροοικονομίας της Περιφερειακής Ενότητας Σερρών, ανακοινώνει ότι:
Σύμφωνα με την Κ.Υ.Α. 150559/10.6.2011 (ΦΕΚ 1440/16.6.2011/τ.Β΄), όλα τα υφιστάμενα έργα υδροληψίας από επιφανειακά ή υπόγεια νερά (γεωτρήσεις, υδρομαστεύσεις πηγών, άντληση νερού από ποτάμια, λίμνες κλπ), που προϋφίστανται της 20/12/2005 και δεν έχουν άδεια είτε δεν αναφέρεται στη άδεια η χρονική διάρκεια ισχύος, οφείλουν να εφοδιαστούν με άδεια χρήσης νερού.
Οι προθεσμίες υποβολής των αιτήσεων με τα απαιτούμενα δικαιολογητικά είναι:
Για τις αρδευτικές γεωτρήσεις έως 16/12/2011.
Για τις λοιπές χρήσεις έως 16/06/2012.
Η δυνατότητα νομιμοποίησης υπάρχει και μετά την πάροδο των παραπάνω προθεσμιών για χρονικό διάστημα 2 ετών αλλά με επιβολή προστίμου τουλάχιστον 1.000 Ευρώ.Μετά την πάροδο και της 2ετούς προθεσμίας δεν υπάρχει πλέον άλλη δυνατότητα νομιμοποίησης. Η υδροληψία θεωρείται παράνομη, διακόπτεται η ηλεκτροδότηση αυτής και σε περίπτωση γεώτρησης σφραγίζεται και καταστρέφεται.
Η αίτηση και τα απαιτούμενα δικαιολογητικά για τη χορήγηση άδειας χρήσης νερού κατατίθενται στο Τμήμα Υδροοικονομίας της Διεύθυνσης Περιβάλλοντος & Χωρικού Σχεδιασμού (Μοναστηρίου 12, 546 29 Θεσσαλονίκη).
Για περισσότερες πληροφορίες, κάθε ενδιαφερόμενος μπορεί να απευθύνεται στο Τμήμα Περιβάλλοντος και Υδροοικονομίας της Περιφερειακής Ενότητας Σερρών (Μεραρχίας 36, Σέρρες) στα τηλέφωνα: 2321350440, 2321350346.