Συνεδριάζει η Οικονομική Επιτροπή του Δήμου Βισαλτίας

Συνέρχεται σε δημόσια τακτική συνεδρίαση η  Οικονομική  Επιτροπή,  στη  Νιγρίτα και στο  Δημοτικό Κατάστημα την Τρίτη  23 Αυγούστου   2011, και ώρα 14:00.για τη συζήτηση και λήψη αποφάσεων στα παρακάτω  θέματα σύμφωνα με τις σχετικές διατάξεις του άρθρου 75 του Ν.3852/2010 (ΦΕΚ Α’ 87).

ΠΙΝΑΚΑΣ ΘΕΜΑΤΩΝ ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΔΙΑΤΑΞΗΣ, ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΔΗΜΟΥ ΒΙΣΑΛΤΙΑΣ  ΤΗΣ 23/08/2011

1. Έγκριση απολογισμού εσόδων- εξόδων Β’  τριμήνου για τον έλεγχο υλοποίησης του  προϋπολογισμού τρέχοντος οικονομικού έτους

2. Έγκριση δαπανών και διάθεση πιστώσεων του προϋπολογισμού 2011  του Δήμου Βισαλτίας

3. Kατάρτιση των όρων διακήρυξης διαγωνισμού για την εκτέλεση του έργου «ΔΙΑΜΟΡΦΩΣΗ ΥΔΡΟΛΗΨΙΑΣ» προϋπολογισμού 17.672,75 €.

4. Kατάρτιση των όρων διακήρυξης διαγωνισμού για την εκτέλεση του έργου « ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΚΕΝΤΡΙΚΟΥ ΣΤΑΘΜΟΥ ΠΡΟΣΩΡΙΝΗΣ ΑΠΟΘΗΚΕΥΣΗΣ ΑΓΡΟΧΗΜΙΚΩΝ» προϋπολογισμού 20.428,25 €.

5. Kατάρτιση των όρων διακήρυξης διαγωνισμού για την εκτέλεση του έργου « ΔΙΑΜΟΡΦΩΣΗ ΥΔΡΟΛΗΨΙΑΣ ΣΤΗΝ ΤΟΠΙΚΗ ΚΟΙΝΟΤΗΤΑ ΠΑΤΡΙΚΙΟΥ » προϋπολογισμού 14.115,87 €.

6. Έγκριση  ή μη του πρακτικού της υπ’αρίθ. 2 συνεδρίασης της Επιτροπής Διενέργειας του Διαγωνισμού και Αξιολόγησης Προσφορών   του έργου «Εγκατάσταση συστήματος τηλε-ελέγχου –τηλεχειρισμού για την παρακολούθηση ποιότητας ποσότητας πόσιμου νερού του δήμου Νιγρίτας»

7. Καταχώριση της απογραφής έναρξης στο βιβλίο απογραφών και ισολογισμών του Δήμου Βισαλτίας

8. Συμφωνία καταβολής εξόδων και αμοιβής εντολοδόχου δικηγόρου