Συνταγογράφηση στα ΚΑΠΗ για χρόνια πάσχοντες

Συνταγογράφηση  για χρόνια πάσχοντες θα μπορεί να γίνεται υπό προϋποθέσεις και στα ΚΑΠΗ των δήμων της χώρας, σύμφωνα με το ΕΟΠΥΥ. Ο Οργανισμός προτίθεται να διαθέσει  το αναγκαίο ιατρικό προσωπικό εφόσον δεν υπάρχει γιατρός στο ΚΑΠΗ. Σημειωτέον ότι από τη ρύθμιση αυτή επωφελούντο μόνο τα μέλη των ΚΑΠΗ.

Οι προϋποθέσεις που θα πρέπει να συντρέχουν ώστε να ξεκινήσει η συνταγογράφηση στα ΚΑΠΗ  είναι οι εξής:

Ο κάθε δήμος έχει την υποχρέωση να αποστείλει στον διευθυντή της Μονάδας Υγείας του ΕΟΠΥΥ της περιοχής του, το μητρώο των μελών του ΚΑΠΗ, για τα οποία μέλη μόνο θα γίνεται η συνταγογράφηση.Ο δήμος οφείλει να ενημερώσει τον διευθυντή εάν διαθέτει ιατρικό προσωπικό και με ποια σχέση εργασίας. Στην περίπτωση που ο δήμος διαθέτει πάνω από έναν γιατρό, θα ανατεθεί σ΄ έναν από αυτούς η συνταγογράφηση.

Ο γιατρός θα συνταγογραφεί μόνο για χρόνια νοσήματα και συνεχιζόμενη θεραπεία, κυρίως τρίμηνες συνταγές. Συνεπώς δεν θα αλλάζει αγωγή, δεν θα προσθέτει φάρμακα και δεν θα αναθέτει τη συνταγογράφηση σε τρίτους.

Εκτός από τη σφραγίδα του γιατρού (σφραγίδα Μονάδας Υγείας, όταν ο γιατρός διατίθεται από τον ΕΟΠΥΥ ή προσωπική σφραγίδα που θα αναγράφει το ΚΑΠΗ και το δήμο), θα υπάρχει και σφραγίδα που θα αναγράφει το ΚΑΠΗ και το δήμο από τον οποίο γίνεται η συνταγογράφηση, ώστε να μπορεί να ελέγχεται από τις υπηρεσίες του ΕΟΠΥΥ.

Επισημαίνεται ότι ο γιατρός που διατίθεται από τον ΕΟΠΥΥ δεν λαμβάνει πρόσθετη αμοιβή για τη συνταγογράφηση και ότι σε κάθε δήμο διατίθεται ένας μόνο γιατρός, κατά προτίμηση παθολόγος ή γενικής ιατρικής. Ο γιατρός ορίζεται για μία ημέρα την εβδομάδα από την οποία εξαιρείται από τα ραντεβού του με ευθύνη του διευθυντή της Μονάδας Υγείας της περιοχής.