Με 26 θέματα συνεδρίασε το Δημοτικό Συμβούλιο του Δήμου Βισαλτίας

Με 26 θέματα στην ημερήσια διάταξη συνεδρίασε χθες Πέμπτης 29 Σεπτεμβρίου 2011 το Δημοτικό Συμβούλιο Νιγρίτας στην αίθουσα ¨Αθανάσιος Κασιακόγιας
Τα θέματα που συζητήθηκαν ήταν τα παρακάτω:
1)Έγκριση αναμόρφωσης προϋπολογισμού εσόδων-εξόδων Δήμου Βισαλτίας
οικονομικού έτους 2011.
2)Συζήτηση και λήψη απόφασης για την διαδικασία ρύθμισης οφειλών
και προστίμων τρίτων προς τον Δήμο Βισαλτίας.
3)Έγκριση κλεισίματος του παλιού λογαριασμού πρώην Δήμου Τραγίλου και
έγκριση ανοίγματος νέου τραπεζικού λογαριασμού στο όνομα του Δήμου
Βισαλτίας στην ΑΤΕ Μαυροθάλασσας προκειμένου να γίνεται σε αυτόν καθημερινή κατάθεση των εισπράξεων της Δημοτικής Ενότητας Τραγίλου.
4)Έγκριση αποδοχής ποσού 1.500,00 ΕΥΡΩ από Τράπεζα Πειραιώς για τα ΓΕΡΑΚΙΝΕΙΑ 2011.
5) Aποδοχή συνολικού ποσού 11.500,02 ΕΥΡΩ (καθαρό ποσό μετά τις κρατήσεις 11.482,77 ΕΥΡΩ) που κατανεμήθηκαν στον Δήμο Βισαλτίας με την αρριθμ.38563/2011 απόφαση του ΥΠΕΣΑΗΔ για κάλυψη δαπανών πληρωμής μισθοδοσίας μόνιμου προσωπικού που διορίστηκε βάσει των προκηρύξεων 7Κ/06 και 4Κ/07 και απασχολείται στα ΚΕΠ.
6) Aποδοχή συνολικού ποσού 1.760,00 ΕΥΡΩ (καθαρό ποσό μετά τις κρατήσεις 1.757,36 ΕΥΡΩ ) που κατανεμήθηκαν στον Δήμο Βισαλτίας με την αριθμ.38751/2011 απόφαση του ΥΠΕΣΑΗΔ για κάλυψη δαπανών πληρωμής συμβάσεων έργου προσωπικού.
7) Αποδοχή συνολικού ποσού 696,00 ΕΥΡΩ(καθαρό ποσό μετά τις κρατήσεις
694,96 ΕΥΡΩ) που κατανεμήθηκαν στον Δήμο Βισαλτίας με την αριθμ.38941/ 2011 απόφαση του ΥΠΕΣΑΗΔ για κάλυψη λειτουργικών
δαπανών καταβολής μισθωμάτων των κτιρίων των ΚΕΠ.
8) Αποδοχή ποσού 44.338,76 ΕΥΡΩ (καθαρό ποσό μετά τις κρατήσεις 44.272,25 ΕΥΡΩ ) που κατανεμήθηκαν στον Δήμο Βισαλτίας με την αριθμ. 39015 /2011 απόφαση του ΥΠΕΣΑΗΔ για κάλυψη λειτουργικών δαπανών σχολείων έτους 2011.
9) Έγκριση απολογισμού εσόδων- εξόδων Β΄ τριμήνου για τον έλεγχο υλοποίησης του προϋπολογισμού τρέχοντος οικονομικού έτους
10) Έγκριση ανάθεσης υποστήριξης των υπηρεσιών του Δήμου στις εργασίες
αποτύπωσης των οικονομικών δεδομένων της χρήσης 2011 στον νέο Δήμο
Βισαλτίας στην ΟΡΘΟΛΟΓΙΣΜΟΣ Α.Ε. έναντι
15.990,00 ΕΥΡΩ (συμπεριλαμβανομένου Φ.Π.Α. 23%).
11) Έγκριση διαγραφής επιπλέον ποσού από δικαιώματα βοσκής 2011 στους κάτωθι δημότες:
α) ΜΠΙΚΟΥ ΧΑΪΔΩΣ του ΚΩΝ/ΝΟΥ
β) ΚΑΡΡΑ ΘΕΟΧΑΡΗ του ΓΕΩΡΓΙΟΥ
12) Έγκριση της αριθμ.19/2011 απόφασης του Δ.Σ. του Δημοτικού Κέντρου Κοινωνικής Προστασίας-Παιδείας-Πολιτισμού και Αθλητισμού Δήμου
Βισαλτίας περί αναπροσαρμογής τροφείων των παιδικών σταθμών αυτού.
13) Έγκριση της απόφασης του Δ.Σ. του Δημοτικού Κέντρου Κοινωνικής Προστασίας-Παιδείας-Πολιτισμού και Αθλητισμού Δήμου Βισαλτίας για την ψήφιση του Ο.Ε.Υ. του νομικού προσώπου.
14) Έγκριση της απόφασης του Δ.Σ. του Δημοτικού Κέντρου Κοινωνικής Προστασίας-Παιδείας- Πολιτισμού και Αθλητισμού Δήμου Βισαλτίας για την αμοιβή Προέδρου και Αντιπροέδρου αυτού.
15)Λήψη απόφασης σχετικά με την υλοποίηση προμηθειών (απορριμματοφόρων οχημάτων με συμπιεστή απορριμμάτων,
απορριμματοφόρων κάδων και δοχείων και κάδων απορριμμάτων ) από τη Γενική Γραμματεία Εμπορίου.
16) Καθορισμός όρων φανερής μειοδοτικής δημοπρασίας για την ανάδειξη
Εργολάβου (δασικού συν/σμού ή ιδιώτη υλοτόμου) υλοτομίας καυσοξύλων του Δ.Τ.4γ/3 και 1α δασοκτήματος Τ.Κ. Αηδονοχωρίου για την κάλυψη των ατομικών αναγκών των κατοίκων αυτού για το έτος 2011.
17)Συζήτηση για τη συνέχιση της σύμβασης διαδημοτικής συνεργασίας των πρώην Δήμων Βισαλτίας και Στρυμονικού (πλέον Δήμος Ηράκλειας) για την
λειτουργία του πολυμηχανήματος πολλαπλών χρήσεων. Ορισμός δύο εκπροσώπων του Δήμου Βισαλτίας στην σχετική επιτροπή παρακολούθησης της σύμβασης.
18) Έγκριση διοργάνωσης δύο συναντήσεων τεχνικού περιεχομένου τον μήνα Οκτώβριο 2011 με το Γεωπονικό Πανεπιστήμιο Αθηνών για την πορεία
υλοποίησης του Προγράμματος MED.
19) Έγκριση υλοποίησης πρακτικής άσκησης στον Δήμο Βισαλτίας των κάτωθι
Φοιτητών ΤΕΙ:
1) ΣΑΡΑΪΔΑΡΗ ΕΥΑΝΘΙΑΣ του Χρήστου
2) ΚΑΡΑΤΖΙΑ ΦΑΝΗΣ του Βασιλείου
20) Έγκριση 1ου Α.Π. του έργου «ΠΕΡΙΣΥΛΛΟΓΗ ΟΜΒΡΙΩΝ ΥΔΑΤΩΝ ΣΤΟ Δ.Δ. ΔΑΦΝΗΣ», αναδόχου Χανλίογλου Πολυδώρου.
21) Έγκριση Πρωτοκόλλου Οριστικής Παραλαβής του έργου «ΔΡΟΜΟΙ
ΗΠΙΑΣ ΚΥΚΛΟΦΟΡΙΑΣ-ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΠΕΖΟΔΡΟΜΙΩΝ ΣΕ ΟΛΟ ΤΟΝ ΔΗΜΟ ΝΙΓΡΙΤΑΣ», αναδόχου Κ/Ξ Νικολούδη-Μαραγκόπουλου. 22) Έγκριση Πρωτοκόλλου Οριστικής Παραλαβής του έργου
«ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ WC ΣΤΟ 3ο ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ ΝΙΓΡΙΤΑΣ».
23)Συζήτηση και λήψη απόφασης σχετικά με την αριθμ.4/2011 απόφαση του Δ.Σ. ΤΟΕΒ ΝΙΓΡΙΤΑΣ για την εφάπαξ αποζημίωση της κ.ΑΛΑΤΑ ΔΗΜΗΤΡΑΣ του Γεωργίου.
24)Ορισμός υπαλλήλων του Δήμου για τη συγκρότηση επιτροπής παράδοσης-
Παραλαβής αρχείων Τ.Ο.Ε.Β. του Ν. Σερρών στους Δήμους.
25) Έγκριση χορήγησης παραγωγικής άδειας πωλητή Λαϊκής Αγοράς στον κ.
ΧΕΜΠΕΚΙΔΗ ΣΤΕΦΑΝΟ του Δημητρίου.
26) Έγκριση χορήγησης ανανέωσης άδειας υπαίθριου πλανοδίου εμπορίου στον κ.¨ΠΑΝΤΣΙΟ ΣΤΑΜΑΤΗ .